Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Formulare si declaratii TVA

Formularul 084

CERERE privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura

Afla mai mult   Restrange  

CERERE privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura.Mai multe detalii aici.Formularul 084
Termeni de cautare: Formularul 084,Declarație de mențiuni 084,Cerere 084

Formularul 092

Declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni

Afla mai mult   Restrange  

Formularul (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară.

Formularul (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România” se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:

 • un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;
 • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilăFormularul 092
Termeni de cautare: Formularul 092,Declarație de mențiuni 092,Declarație 092

Declaratia 010

Declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni / declaratie de radiere

Afla mai mult   Restrange  
Depunerea declaratiei 010: Declaratia de inregistrare fiscala / Declaratia de mentiuni / Declaratia de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre:
 • persoanele juridice romane,

 • asocierile si alte entitati fara personalitate juridica,

 • detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane,

 • reprezentantii legali, desemnati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, aprobata prin Legea nr. 184/2015, ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior, iar declaratia de radiere se completeaza cu ocazia radierii inregistrarii fiscale.

Declaratia 010 se depune, direct (reprezentant legal) sau prin imputernicit la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se inregistreaza direct (reprezentant legal) sau prin imputernicit, este organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii d100 de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat.

Formularul 010 se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.Descarca declaratia 010
Termeni de cautare: declaratia 010, declaratia 010 pentru 2018, formularul 010, formular 010, d010, decl 010, termen depunere 010

Declaratia 300

Decont de TVA

Afla mai mult   Restrange  
Formularul 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Declaratia 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

 • lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

 • trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

 • semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

 • anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

 • pana la data de 25 a celei de‐a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decont 300 se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal completeaza formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“ cu ajutorul programului de asistenta existent pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea Asistenta contribuabili sau sectiunea Declaratii electronice si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.Descarca declaratia 300
Termeni de cautare: declaratia 300, d 300, decont 300, formular 300, dec 300, descarca declaratia 300

Declaratia 301

Decont special de TVA

Afla mai mult   Restrange  
Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de TVA Sectiunea 1 "Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile" se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, dar care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod.

In aceasta categorie se cuprind:

 • persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) sau persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 1531 din acelasi cod;

 • persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

La aceasta sectiune persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri).

Sectiunea a 2-a "Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi" se completeaza de catre orice persoana care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este sau nu este inregistrata conform art. 1531 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri).

Sectiunea a 3-a "Achizitii intracomunitare de produse accizabile" se completeaza de catre persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 1531 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri).

Sectiunea a 4-a "Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (2) din Codul fiscal" se completeaza de catre:

 • persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv orice persoane impozabile, inclusiv persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din acelasi cod, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal.

Sectiunea a 5-a "Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (3), (5) si (6) din Codul fiscal" se completeaza de catre:

 • persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv orice persoane inregistrate conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, carora li se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din acelasi cod, daca aceste livrari sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

 • persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, respectiv persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, si din cauza carora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri;

 • persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile sau persoanele juridice neimpozabile, stabilite in Romania sau nestabilite in Romania, dar inregistrate prin reprezentanti fiscali, care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, in cazul in care livrarile de bunuri/prestarile de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal si care nu sunt inregistrate in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.Descarca declaratia 301
Termeni de cautare: declaratia 301, d301, formular 301, declaratie 301

Declaratia 306

Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic

Afla mai mult   Restrange  
Prin aceasta cerere - declaratia 300 - persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA poate solicita utilizarea altei perioade fiscale (alta decat luna sau trimestrul):
 • semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;

 • anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.Descarca declaratia 306
Termeni de cautare: declaratia 306, formular 306, d306

Declaratia 307

Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea / corectia ajustarilor / regularizarea TVA

Afla mai mult   Restrange  
Declaratia 307 - privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata, denumita in continuare declaratie sau formularul 307, se completeaza si se depune de catre:

- persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustari incorecte sau nu a efectuat ajustarile de taxa aferenta bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII ”Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016, denumite in continuare norme metodologice;

- persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:

 • nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau a efectuat ajustari incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;

 • trebuie sa efectueze regularizarile/ajustarile prevazute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal si pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal si pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum si la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii.Descarca declaratia 307
Termeni de cautare: declaratia 307, declaratia 307, formularul 307, d307

Formular 310

Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

Afla mai mult   Restrange  
Formularul 310 "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, denumita in continuare ordonanta.

Declaratia 310 "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA" se depune la organul fiscal competent, pentru solicitarea transferurilor de sume prevazute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) si k) din ordonanta.

Cererea se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF care are atasate doua fisiere, astfel:

 • un fisier XML;

 • un fisier cu extensia zip care va contine documentele justificative anexate la cerere.

Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-guvernare, sectiunea Depunere declaratii, situatie in care, pentru depunerea cererii, platitorul trebuie sa detina un certificat digital calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata.

Cererea in format electronic copiata pe suport CD si insotita de formularul listat si semnat se poate depune si direct la registratura organului fiscal competent ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.Descarca declaratia 310
Termeni de cautare: declaratia 310, formularul 310

Declaratia 311

Declaratie privind TVA colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat

Afla mai mult   Restrange  
„Declaratia 311 privind TVA colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, denumita in continuare declaratie, se depune, dupa cum urmeaza:
 • potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) si (8) din Codul fiscal;

 • potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII ”Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice, de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (6) si (8) din Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

 • potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 282 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

 • potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 282 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

 • potrivit pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I ”Dispozitii generale” din Normele metodologice, de catre persoanele impozabile care, dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, emit facturi de corectie pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi in acea perioada;

 • potrivit pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I ”Dispozitii generale” din Normele metodologice, de catre persoanele impozabile care, dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), emit facturi pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA si nu au emis facturi in acea perioada.Descarca declaratia 311
Termeni de cautare: declaratia 311, formular 311, anaf declaratia 311, d311

Declaratia 313

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

Afla mai mult   Restrange  
Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile corporale care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate in beneficiul lor in Romania, precum si a taxei aferente importului de bunuri in Romania pe o perioada de minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioada mai mica de 3 luni ramasa din anul calendaristic.

Declaratia 313 se depune in termen de maximum 9 luni de la sfarsitul anului calendaristic in care taxa devine exigibila.

Cererea se depune in format electronic la: - registratura organului fiscal central competent; - posta, prin scrisoare recomandata.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de solicitant.

Formatul se editeaza in doua exemplare:

 • un exemplar din declaratia 313 se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;

 • un exemplar se pastreaza de catre solicitant.

Cererea se deDescarca declaratia 313
Termeni de cautare: declaratia 313

Declaratia 318

Cerere de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite in Romania

Afla mai mult   Restrange  
Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene.

Declaratia 318 se depune pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.

Cererea adresata statului membru de rambursare se completeaza in format electronic si se inainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din Romania.Descarca declaratia 318
Termeni de cautare: declaratia 318, d318, formular 318

Declaratia 319

Declaratie de ajustare a pro-ratei

Afla mai mult   Restrange  
Declaratia 319 de ajustare a pro-ratei se depune, potrivit pct.73 alin. (8) din normele metodologice, in cazul in care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifica, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art.300 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitata sau deja rambursata.

Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic.

Rectificarea sumei se efectueaza pe parcursul anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare in cauza, prin declaratie de ajustare a pro-ratei, in cazul in care solicitantul nu inainteaza nicio cerere de rambursare pe parcursul respectivului an calendaristic.

Cartusul "Date de identificare a solicitantului" contine:

 • denumire/nume, prenume - se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile stabilite in Romania;

 • cod de inregistrare in scopuri de TVA - se inscrie codul primit la inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta;

 • domiciliul fiscal - se completeaza datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile stabilite in Romania;

 • e-mail - se completeaza adresa de e-mail la care solicitantul primeste de la organul fiscal competent din statul membru de rambursare solicitari de informatii.

 • Cartusul "Ajustarea pro-ratei” contine:

  • anul - se inscrie, cu cifre arabe cu 4 caractere, anul pentru care se determina pro-rata definitiva (exemplu: 2018);

  • pro-rata definitiva - se completeaza pro-rata definitiva, calculata potrivit art.300 alin. (8) din Codul fiscal.  Descarca declaratia 319
  Termeni de cautare: declaratia 319

  Declaratia 700

  Inregistrarea / modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal

  Afla mai mult   Restrange  
  In declaratia 700 se pot face modificari pentru obligatiile fiscale legate de taxa pe valoarea adaugata, informatii referitoare la perioada fiscala: lunar sau trimestrial.

  Formularul 700 este alternativa la formularele de inregistrare fiscala / mentiuni / radiere utilizate de persoanele juridice pentru inregistrarea initiala.

  Decl 700 se va depune de catre:

  • persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica care au utilizat la inregistrare declaratia 010;

  • contribuabilii nerezidenti care isi desfasoara activitate in Romania care au utilizat la inregistrare declaratia 013;

  • contribuabilii nerezidenti care nu au sediul permanent in Romania care au utilizat la inregistrare declaratia 015;

  • persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania care au utilizat la inregistrare declaratia 016;

  • toate persoanele fizice care detin CNP care au utilizat la inregistrare declaratia 020;

  • persoanele fizice romane si straine care nu detin CNP si care au utilizat la inregistrare declaratia 030;

  • institutiile publice care au utilizat la inregistrare declaratia 040;

  • persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au utilizat la inregistrare declaratia 070.  Descarca declaratia 700
  Termeni de cautare: declaratia 700, declaratia 700 anaf, declaratie 700 anaf , declaratia 700 pdf inteligent, declaratia 700 editabil, declaratia 700 electronica

  Declaratia 394

  Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

  Afla mai mult   Restrange  
  Declaratia 394 se completeaza si se depune de catre:

  a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile in Romania pentru care persoana obligata la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila in Romania pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare

  Decl 394 trebuie sa contina facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare", indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

  De asemenea, in declaratie se inscriu, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile in Romania, urmatoarele informatii:

  • baza impozabila si TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;

  • valoarea totala a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) si (21) din Codul fiscal, indiferent daca au/nu au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului;

  • valoarea totala a documentelor emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care nu exista obligatia emiterii unei facturi si nici a bonului fiscal;

  b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal, care realizeaza achizitii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrarii/prestarii este in Romania conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizitiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) si (6) si art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

  Nu se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri si servicii pentru care exista obligativitatea inscrierii in declaratia 390.

  Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost primite in perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare", precum si borderourile de achizitii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul achizitiilor efectuate de la persoane fizice, contracte incheiate cu persoane fizice si/sau alte documente.

  De asemenea, in declaratie se inscrie valoarea totala a facturilor simplificate si a bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) si (21) din Codul fiscal, daca au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

  Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 30 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv daca in aceasta perioada nu au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul declaratiei.

  In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni/erori in datele declarate, aceasta trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata cu operatiunile care necesita modificarea si/sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia informativa depusa initial. Nu vor face obiectul redepunerii declaratiei facturile primite de persoana impozabila in alta perioada de raportare fata de data emiterii acestora de catre furnizori.

  Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, care are atasat un fisier XML, a carui structura este disponibila pe site-urile oficiale

  • Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania. Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata.

  • Declaratia se poate depune si in format electronic, insotita de anexa nr. 1 la ordin, in format hartie (doar prima pagina), semnata si stampilata, conform legii. Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat si stampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.  Descarca declaratia 394
  Termeni de cautare: declaratia 394, d394, decl 394, declaratie 394, termen depunere declaratia 394

  Formular 097

  Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare

  Afla mai mult   Restrange  
  Formularul 097 se completeaza si se depune de catre:

  Persoanele impozabile inscrise in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, care realizeaza o cifra de afaceri, determinata conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depaseste plafonul de 2.250.000 lei, au obligatia, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal sa depuna aceasta notificare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care au depasit plafonul.  Descarca Formularul 097
  Termeni de cautare: formularul 097, f097, form 097, formular 097